Praeitis pilna pasiekimų

Mūsų organizacijos istorija

Iš arčiau susipažinkite, kaip prasidėjo mūsų organizacijos įkvepianti istorija!

svarbiausi faktai

Žemiau taupantiems laiką pateikiame datas ir svarbiausius struktūrinius pokyčius, kurie vyko A.C. Patria istorijoje. Susipažinkite!

 • 1988-1989 m.

  „Actio Catholica Patria“ organizacijos sukūrimas
 • 1991 m. balandžio 16 d.

  Oficialiai įregistruota Jaunimo organizacija „Actio Catholica Patria“ Teisingumo ministerijoje
 • 1994 m.

  Įkurti „Jaunimo namai“ Kulautuvoje
 • 1993 m.

  "Actio Catholica Patria" įtraukta į bendradarbiavimą kuriant Evangelizacijos centrą
 • 1996 m.

  Sukurta Kauno socialinių nevyriausybinių organizacijų sąjunga (KSNOS)
 • 1996 m.

  Įkurta Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“
 • 1998 m.

  Įkurtas Kauno nevyriausybinių organizacijų paramos centras (toliau - KNOPC)
 • 1996 m.

  Sukurta socialinė programa moksleiviams „Įšok į ratus“ (vykdyta iki 2004 m.)
 • 2004 m.

  Stiprinami ir plėtojami Europos savanorių tarnybos projektai
 • 2005 m.

  Įkurtas atviras jaunimo centras „Vartai“
 • 2007 m. kovo 15 d.

  Priimtas sprendimas Jaunimo organizaciją „Actio Catholica Patria“ pertvarkyti į to paties pavadinimo viešąją įstaigą

1988–1989 metais

pradėjo veikti ši organizacija, kai Kauno medicinos instituto studentų iniciatyvinė grupė ėmė gaivinti tarpukario Lietuvoje veikusios studentų medikų organizacijos „Patria“ veiklą. Iniciatyvūs studentai norėjo pasiruošti gydytojo darbui, grįstam krikščioniškomis ir humanistinėmis nuostatomis. Jaunuoliai nenorėjo apsiriboti vien teorinėmis žiniomis, todėl ėmėsi praktinės veiklos, t.y. pradėjo rūpintis senais vienišais žmonėmis – lankyti juos namuose, vežti karštus pietus bei aprūpinti juos labdara gaunamais medikamentais.

Pamažu vis daugiau aktyvių jaunų žmonių ne tik iš Medicinos instituto, bet ir iš mokyklų, o vėliau ir katalikiškų grupelių, įsitraukė į vykdomą veiklą. Iniciatyvą palaikė vietos ir užsienio rėmėjai, užsimezgė pirmieji kontaktai su jaunimo pastoracijos tarnybomis iš Dresden-Maisen ir Kelno vyskupijų Vokietijoje.

1991 balandžio 16

Teisingumo ministerijoje buvo oficialiai įregistruota jaunimo organizacija „Actio Catholica Patria“.

Partnerystės su organizacijomis Vokietijoje dėka buvo gaunama ne tik finansinė parama senų vienišų žmonių globai, bet ir susipažįstama su jaunimo veikla. Darbą su senais žmonėmis daugiausia vykdė jauni savanoriai, todėl buvo imta galvoti, kaip motyvuoti ir palaikyti savanoriaujantį jaunimą. Ieškant darbo su savanoriais formos, partneriai iš Vokietijos pasiūlė susipažinti su Vokietijos katalikiško jaunimo sąjungos (sutrumpintai – BDKJ) įgyvendinama „Jaunimo socialinių metų programa“ ir pabandyti ją įgyvendinti Lietuvoje. Su praktinės veiklos ir ugdymo programa bei ją įgyvendinti atvykusia profesionalia jaunimo darbuotoja Andrea Mewaldt, pradedamas sisteminis jaunimo politikos, jaunimo veiklos ir jaunimo neformalus ugdymas Lietuvoje.

1994 metai

„Jaunimo socialinių metų programos“ savanoriai globojo ne tik A.C.Patria prižiūrimus senus žmones, tačiau dirbo ir kitose socialinėse įstaigose Kaune. Taip pat jiems buvo rengiami patirties aptarimo ir saviugdos seminarai. Tokiam ugdomajam darbui reikėjo tinkamos aplinkos, kurią su partnerių iš Vokietijos pagalba ėmėsi kurti pati organizacija.

1994 metais pradėjo veikti „Jaunimo namai“ Kulautuvoje, kuriuose keletui dienų galėjo apsigyventi 28 žmonės: gaminti maistą, naudotis darbui grupėse skirtomis patalpomis.

Tai buvo pirmoji jaunimo neformaliam ugdymui skirta institucija Lietuvoje.

1993 metai

1993 metais A.C. Patria atsiliepė į vyskupo S. Tamkevičiaus kvietimą bendradarbiauti kuriant Evangelizacijos centrą, kuris koordinuotų Kauno arkivyskupijoje veikiančių katalikiškų organizacijų ir judėjimų veiklą. Po diskusijų ir pirmųjų konkrečios veiklos bandymų, kuriuose aktyviai dalyvavo A.C.Patria atstovas Arūnas Kučikas, buvo apsispręsta susitelkti ties jaunimo ugdymu ir stiprinti jaunimo pastoraciją bei katalikišką jaunimo veiklą. Ilgainiui atsiradęs Kauno arkivyskupijos jaunimo centras davė pradžią panašių centrų kūrimuisi kitose vyskupijose, svarbiausia, šis centras padėjo pagrindą sisteminiam požiūriui į jaunimo pastoraciją ir katalikišką jaunimo veiklą.

1996 metai

A.C. Patria buvo viena pirmųjų Kaune socialinės pagalbos srityje veikusių organizacijų, tad imta ieškoti bendradarbiavimo su kitomis socialinėmis organizacijomis, savivaldybės atsakingomis institucijomis. Vokietijoje matytą skėtinių organizacijų ir valdžios bendradarbiavimo modelį pasitaikė proga įgyvendinti tuomet, kai Kauno savivaldybė įsitraukė į tarptautinį socialinės politikos tobulinimo projektą. Projektą koordinavę ir savo patirtį pristatę socialinės politikos ir socialinio darbo profesionalai iš Kento grafystės (Jungtinė Karalystė) Kaune veikiančioms socialinėms organizacijoms rekomendavo susitelkti ir sukurti aiškią bendradarbiavimo struktūrą tiek tarpusavyje, tiek ir su savivaldybe.

Taip 1996 metais susikūrė Kauno socialinių nevyriausybinių organizacijų sąjunga (KSNOS), kurios pirmininke tapo, viena iš A.C.Patria organizacijos vadovų – Lina Stankevičienė.

1996 metai

A.C.Patria, pasitelkusi partnerius bei konsultantus iš Vokietijos, panašios bendradarbiavimo struktūros sukūrimą inicijavo ir jaunimo organizacijų erdvėje (nors Kauno jaunimo organizacijas sutelkti buvo bandyta ir anksčiau).

1996 metais buvo įkurta Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“, kurios vadovavimas buvo patikėtas A.C.Patria pirmininkui Arūnui Kučikui. „Apskritojo stalo“ įkūrimas Kauno mieste davė postūmį panašioms organizacijoms kitose Lietuvos savivaldybėse. 

1998 metai

1998 metais buvo įkurtas Kauno nevyriausybinių organizacijų paramos centras (toliau – KNOPC), kurio steigėju tapo socialinėje ir jaunimo srityje veikiančios skėtinės organizacijos KSNOS ir AS. Keletą metų KNOPC aktyviai veikė ne tik Kauno mieste, bet ir Kauno regione bei nacionaliniame lygmenyje. A.C.Patria dirbusiems žmonėms rūpėjo ne tik jaunimo ir socialiniai reikalai, kuriuose organizacija veikė, bet ir viso nevyriausybinio sektoriaus plėtra. Siekiant paskatinti nevyriausybinių organizacijų kūrimąsi Kauno mieste, sustiprinti įvairių jau veikiančių NVO gebėjimus, jų tarpusavio bendradarbiavimą bei bendradarbiavimą su savivaldybe ir pelno sektoriumi.

1996-2004 metai

1996 metais buvo sukurta socialinė programa moksleiviams „Įšok į ratus“, kuri vykdyta iki 2004 metų. Šios programos tikslas buvo sudaryti sąlygas moksleiviams susipažinti su savanoriška socialine veikla, vežant karštus pietus vienišiems, skurdžiai gyvenantiems seneliams, kuriais rūpinosi A.C.Patria socialinė tarnyba. Kiekvienais metais šioje programoje sudalyvaudavo 200–250 moksleivių iš skirtingų Kauno miesto mokyklų. 

Nepakankamas finansavimas ir sunkumai derinant skirtingas tikslines grupes vienoje organizacijoje, 2003 metais lėmė socialinių paslaugų – skirtų seniems vienišiems žmonėms – paramos nutraukimą. Organizacijoje liko tik viena tikslinė grupė – jaunimas.

2004 metai

Buvo stiprinami ir plėtojami Europos savanorių tarnybos projektai, ieškoma trumpalaikės savanoriškos veiklos formų moksleivių programai „Įšok į ratus“ pakeisti, rengiamos tarptautinės partnerystės ir dalyvaujama tarptautiniuose jaunimo mainuose. Aktyviam, sunkumus išgyvenančiam ir neorganizuotam jaunimui savanoriška veikla nebuvo patraukli ir tinkama forma. Todėl buvo pradėta ieškoti kitų darbo su jaunimu formų. Viena iš tinkamiausių pasirodė Lietuvoje visiškai nauja „Atviro darbo“ su jaunimu idėja.

2005 metais sutelkus organizacijos resursus buvo nuspręsta įkurti atvirą jaunimo centrą „Vartai“.

2007 metai

Šiame organizacijos raidos etape labai aiškiai supratome, jog neįmanoma užtikrinti vykdomų veiklų tęstinumo ir kokybės, kuomet jas organizuoja ir įgyvendina vien tik savanoriai. Tad buvo dedama daug pastangų, siekiant sukurti ir išlaikyti darbo vietas profesionaliems darbuotojams. Perėjimas nuo savanorių prie apmokamų darbuotojų buvo didelis iššūkis visai organizacijai – teko peržiūrėti organizacijos struktūrą: pareigybes, vidinę komunikaciją, sprendimų priėmimą, veiklų organizavimo tvarką.  

Išplėtojus A.C.Patria veiklą ir teikiamas paslaugas tapo akivaizdu, jog organizacijos pagrindinis tikslas ne pritraukti kuo daugiau jaunų žmonių į narius ir organizuoti jiems veiklas, bet teikti paslaugas, skirtas kiekvienam jaunam žmogui. Todėl 2007 metais kovo 15 dieną visuotinis narių susirinkimas priėmė sprendimą Jaunimo organizaciją „Actio Catholica Patria“ pertvarkyti į to paties pavadinimo viešąją įstaigą.